Risultato della ricerca titoli
(Legenda: [M] Monografia - [A] Titolo uniforme - [T] Titolo di opera contenuto, parte ecc.)

Help (aiuto per la consultazione)

Voci trovate12

Attribuzione editore:
Raffina ricerca

Mostra i prospetti delle voci selezionate nella lista Deseleziona tutte le voci della lista Mostra i prospetti di tutte le voci presenti nella lista della pagina corrente   
Mostra tutte le immagini delle voci selezionate Mostra tutte le immagini di ciascuna voce nella lista della pagina corrente 

Visualizza solo i titoli localizzati 
Titolo

(1/12)
[M] Agapetus <diacono> Expositio capitum admonitoriorum edita ex tempore ab Agapeto diacono sanctissimae Dei magnae Ecclesiae. - (Impressum Venetiis : apud Zachariam Calliergem, 1509 Maii luce vndecima).

(2/12)
[M] Agapetus <diacono> Ekthesis parainetike Agapetou diakonou pros Ioustinianov ton kaisara etis par'ellesi Basilika onomazetai skede. Opusculum Agapeti diaconi de officio regis ad Iustinianum caesarem. - (Venetiis : apud Zachariam Calliergem Rhetymnensem, 1509 Maii luce vndecima).

(3/12)
[M] Chiesa cattolica Horae in laudem beatissimae Virginis secundum consuetudinem Romanae Curiae. - En Rhome : para Zacharia to Kallierge, 1516.

(4/12)
[M] Chiesa cattolica Horologion. - (Enetiais : analomasi men, kyrou Iakobou de Pentiou, pono de, kai dexioteti, Zachariou tou Kalliorgou, 1509). Immagini legate: 2

(5/12)
[M] Chrysoloras, Manuel Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum ex libro Chalcondylae. - (Impressum Romae, 1522 mense Iunio). Immagini legate: 1

(6/12)
[M] Favorino, Guarino Mega, kai pany ophelimon lexikon. Oper Garinos, Phaborinos, Kamers, o Noukairias episkopos, ek pollon kai diaphoron biblion, kata stoicheion synelexato. Magnum ac perutile dictionarium. Quodquidem VarVisualizza titolo completo - [Roma : Zaccaria Calliergi] (En Rome : analomasi men tois autou, chalkotypois de glyphisi pono te kai epidiorthosei Zakariou Kalliergou tou kretos, 1523). Immagini legate: 2 Copia digitale: accesso da Localizzazioni. Il link segue la denominazione della Biblioteca proprietaria.

(7/12)
[M] Pindarus Pindarou Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Meta exegeseos palaias pany ophelimou, kai scolion homoion. - Impressi Romae : [Cornelio Benigno] : per Zachariam Calergi Cretensem (En Rhome : Zachariou Kalliergou, 1515 menos augoustou 13). Immagini legate: 2 Copia digitale: accesso da Localizzazioni. Il link segue la denominazione della Biblioteca proprietaria.

(8/12)
[M] Thomas : Magister Thoma tou magistrou Kata alphabeton atthidos dialektou eklogai: hais hoi dokimotatoi chrontai ton palaion, kai tines autes, parasemeioseis kai diaphorai. Thome Magistri per alphabetum, hoc est elemenVisualizza titolo completo - [Roma : Zaccaria Calliergi] (En Rhome : para Zacharia Kallierge, 1517). Immagini legate: 2 Copia digitale: accesso da Localizzazioni. Il link segue la denominazione della Biblioteca proprietaria.

(9/12)
[M] Chiesa cattolica Oktoechos syn theoi plousioparochos ou choris typotheisa pronomiou. - Rhome : Zachariou Kalliergou, 1520.

(10/12)
[M] Theocritus Tade enestin, ente garou se biblo. Theokritou eidyllia, ex kai triakonta. Tou autou epigrammata ennea kai deka ... - ([Roma] : analomasi ... Korneliou Benignou ... pono de kai dexioteti, Zachariou Kalliergou tou kretos, Ianuariou 1516). Immagini legate: 1

(11/12)
[M]  Exepsalmata. - ([Venezia] : Zacharias o Kallierges o ek reitheimnes ... tou menos aprilliou 14, 1509). Immagini legate: 2

(12/12)
[M] Phrynicus Phrunichou Ekloge Attikon rematon, kai onomaton. - [Roma : Zaccaria Calliergi] (En Rhome : para Zacharia to Kallierge, 1517 menos Ioulliou prote). Immagini legate: 2
Mostra i prospetti delle voci selezionate nella lista Deseleziona tutte le voci della lista Mostra i prospetti di tutte le voci presenti nella lista della pagina corrente   
Mostra tutte le immagini delle voci selezionate Mostra tutte le immagini di ciascuna voce nella lista della pagina corrente 


Torna alla pagina precedente

Istituto Centrale per il Catalogo Unico - EDIT 16
Vai alla home page